طی شبانه روز گذشته 223 نفر جان خود را از دست دادند