میدان ورزش یک میدان بزرگ فرهنگی است/ رفتار و شعار تماشاگران در ورزشگاه‌ها باید باسایر کشورها متفاوت باشد