رایزنی صالح آبادی با صندوق بین المللی پول برای واردات تجهیزات پزشکی