معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا در خدمت مردم باشد