شناسایی ۱۱۹۶۴ بیمار جدید کرونایی/ حال ۴۹۸۳ نفر وخیم است