رقیب ایران در جام جهانی لت و پار شد/ اخراج دسته جمعی!