برگزاری نشست شورای راهبردی پژوهشگاه دفاع مقدس شهید سلیمانی