خانه تکانی در تیم ملی عراق؛ اخراج مدیر، مربی و یک بازیکن!