وقتی از ریخت طرف هم بیزاریم چطور اختلافمان را حل‌ کنیم؟