روسیه: انتظار داریم طالبان هفته آینده در نشست مسکو شرکت کند