ارائه توضیحات رئیس کل دادگستری در مورد ماجرای تیراندازی اصفهان