توسعه همکاری‌های اقلیمی محور گفت‌وگوی رهبران انگلیس و مصر