دز سوم واکسن کرونا به همه تزریق خواهد شد / فقط واکسن سینوفارم دز سوم ندارد!