نگاهی به عملکرد بورس در هفته سوم مهر؛ سقوط آزاد بازار سهام