حماس: هیچ پیشرفتی در پرونده آشتی فلسطینی حاصل نشده است