هشدار برق گرفتگی دام ها در پاییز و زمستان/ویدئوی وحشتناک از تلف شدن یک گله گاو شیری و گوشتی