اطلاعات سپاه موضوع را بررسی کند/پشت پرده برکناری معاون مهندسی شرکت خودروساز