اسدی در جایگاه مدیرعامل؛/ اسپانسر استقلال مالک هوادار شد