همه کشورهای مسلمان به مثابه افراد درون یک خانواده هستیم/در داخل خانواده کودک بازیگوش و بچه فریب‌خورده هم وجود دارد/نقش برادر بزرگ و پدر خانواده مشخص است