این مواد در بسته بندی های پلاستیکی منجر به مرگ زودرس می شوند