گزارشی درباره آسیب های وارد شده به میراث فرهنگی در زمستان 98