پیام احمدی نژاد خطاب به مردم جهان: دست به دست هم بدهیم