عکس | دیدار برجامی مقام ارشد اتحادیه اروپا با معاون وزیر امور خارجه