وارد شدن ضربه جدی به طالبان/ فرمانده ارشد کشته شد!