تلاش خواهیم کرد حوزه همگانی در سطح گسترده‌ای در کشور فعال شود