حوزه تحقیق و پژوهش در مسایل فرهنگی و ورزشی باید مورد توجه قرار بگیرد